Zoek

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn hier ook te downloaden. Om de Algemene Voorwaarden te bekijken heb je Adobe Reader nodig, deze is hier te downloaden.

1. Party-Rent: Party-Rent Nederland statutair gevestigd in Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 32119635 en kantoorhoudende aan de Televisieweg 93, 1322 BD Almere en Energieweg 8, 1271ED Huizen, gebruiker van deze algemene voorwaarden (‘hierna: Party-Rent’). Tevens handelend onder de naam Party-Rent Almere, Party-Rent het Gooi, Feestverhuur het Gooi en Rent-4-fun.
2. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die met Party-Rent een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie Party-Rent een offerte heeft uitgebracht.
3. Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door Party-Rent van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van Party-Rent, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende reservering bon/huurovereenkomst.
4. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in de Voorwaarden ook E-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
5. Opleveringsdatum: de datum waarop het gehuurde door Party-Rent aan Huurder ter beschikking wordt gesteld.
6. Manco: gebrek; hetgeen ontbreekt bij aflevering of retour komen. 7. Kalenderdag: de tijdsduur van 24 uur – van middernacht tot de eerstvolgende middernacht.
8. Koopproducten: Een product dat gekocht is en niet retour komt. Een gebruiksartikel.
1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobjecten in het verband daarmee te verlenen diensten door Party-Rent.
2. Eventuele afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Party-Rent. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht. Deze wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst en nimmer voor eventuele toekomstige overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van enige andere Voorwaarden of bedingen wordt nadrukkelijk van de hand gewezen en dus uitgesloten, behouden voor zover die Algemene Voorwaarden of bedingen door Party-Rent schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
4. Deze Voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij Party-Rent en Huurder, dan wel hun rechtsopvolgers, partij zijn.
5. Indien enige bepalingen van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Party-Rent en Huurder zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel de vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
6. Party-Rent is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Huurder besproken.
1. De door Party-Rent uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Party-Rent uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Party-Rent is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
2. Getoonde en/of verstrekte brochures, voorbeelden van de bescheiden, afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, monsters, modellen, opgaven van afmetingen en maten en/of promotiemateriaal zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Gedane aanbiedingen, offertes of andere uitingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Party-Rent een bestelling schriftelijk bevestigt, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepbare offerte van Party-Rent, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende reservering bon/huurovereenkomst welke bij uitlevering aan Huurder wordt aangeboden. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Huurder aan Party-Rent verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Alle Overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Party-Rent van onvoldoende kredietwaardigheid van de Huurder zal blijken, zulks ter beoordeling van Party-Rent. Party-Rent is te allen tijde gerechtigd de benodigde informatie hiertoe op te vragen of aan het tot stand komen van de Overeenkomst de voorwaarde te verbinden dat de Huurder een of meer voorschotten op het te betalen bedrag aan Party-Rent zal voldoen.
3. Party-Rent is niet gebonden aan overeenkomsten, opdrachten en offertes indien hier (schrijf)fouten in vermeld staan.
1. Elke Overeenkomst wordt door Party-Rent met de grootste zorg en vakmanschap uitgevoerd. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat dit Party-Rent dan per direct per e-mail via verhuur@partyrentalmere.nl of telefonisch via 036-3030159 weten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
2. Bij een wijziging van de inhoud van de Overeenkomst vindt opnieuw een schriftelijke dan wel elektronische bevestiging plaats, ook na telefonische dan wel schriftelijke aanvaarding van de Huurder.
3. De Huurder dient het goed voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Party-Rent in goede (gebruiks)staat terug te brengen. Indien de Huurder de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan moet hij hiervan minstens 24 uur voor het eind van de overeengekomen beëindigingdatum mededeling doen aan Party-Rent. Deze kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.
1. Alle door Party-Rent gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
2. Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn per woonplaats vastgesteld door Party-Rent.
3. Voor huur van goederen voor een langere termijn geldt een speciaal, verlaagd nader overeen te komen tarief.
1. Betaling dient bij voorkeur per pinpas te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.
2. De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan Party-Rent. In dat geval dient de betaling 24 uur voor levering op het door Party-Rent genoemde rekeningnummer in de offerte, overgeschreven te zijn.
3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim. Daarvoor is geen nadere ingebrekestelling vereist. Alle vorderingen van Party-Rent op de Huurder zijn onmiddellijk opeisbaar en Party-Rent heeft het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het gehuurde terug te nemen, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
4. Zodra de Huurder in verzuim is, is hij een boeterente verschuldigd per maand, of gedeelte daarvan. Deze boeterente staat gelijk aan de wettelijke rente. Alle kosten van Party-Rent ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wettelijke Incasso Kosten).
5. Als de Huurder het gehuurde voor een periode van meer dan 30 dagen na het aflopen van de huurperiode niet heeft ingeleverd is Party-Rent gerechtigd om de huur van deze extra 30 dagen te vorderen alsmede de vervangingswaarde voor het gehuurde.
6. Indien Party-Rent moet overgaan tot faillissementsaanvraag van Huurder is deze buiten het factuurbedrag, rente, gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
7. Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
8. Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringstijd te annuleren mits hij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Party-Rent doet blijken. De volgende kosten in rekening gebracht worden:
– minimaal 20% van de huurprijs bij annulering;
– 50% van de huurprijs bij annulering in de periode vanaf de 7e tot de 4e kalenderdag voor de opleveringstijd;
– 60% van de huurprijs bij annulering in de periode van vanaf de 4e tot de 2e kalenderdag voor opleveringstijd;
– 80% van de huurprijs bij annulering in de 2e kalenderdag, of minder, voor de opleveringstijd.
9. Plaatst de Huurder binnen 3 maanden na annulering een nieuwe opdracht bij Party-Rent die hoger is dan de annuleringskosten, dan worden de in rekening gebrachte annuleringskosten in mindering gebracht. Echter was de annulering in de 2e kalenderdag, of minder, voor de opleveringstijd dan wordt 50% van de annuleringskosten in mindering gebracht. Is de betaling van een opdracht reeds voldaan dan wordt het saldo na verrekening van de annuleringskosten als een tegoed op het account van de Huurder geplaatst. Dit saldo blijft één jaar geldig.
1. Bij uitvoering van de overeenkomst is Party-Rent gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
2. Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door Party-Rent bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.
3. Onder de plaats van bestemming wordt verstaan: de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens van Party-Rent, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand en zich bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht. Deze toeslag wordt zowel bij aflevering als bij ophalen in rekening gebracht.
4. Alvorens een huurovereenkomst aangegaan kan worden dient Huurder zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tevens kan Party-Rent een borgsom vragen.
5. De huur gaat in op de dag dat het verhuurde het magazijn of depot van Party-Rent verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het verhuurde daar wordt terug ontvangen. De verhuur dag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Nadat de goederen in het magazijn van Party-Rent zijn ontvangen, worden ze gecontroleerd en geteld, deze telling is bindend.
7. Bij breuk en/of vermissing berekent Party-Rent de vervangingswaarde. Indien de vermiste goederen binnen 30 dagen alsnog worden teruggebracht, wordt de berekende prijs gecrediteerd.
De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
1. De door Party-Rent ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 4 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Party-Rent te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren tenzij de Huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.
2. Het is niet mogelijk om achteraf te reclameren.
3. Indien er koopproducten per post/koerier zijn verzonden kunnen deze alleen worden geretourneerd nadat Party-Rent hiervoor een retournummer heeft verstrekt. Etenswaren kunnen nimmer worden geretourneerd. Kosten voor verzending worden niet vergoed.
1. Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is, draagt Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan Party-Rent blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van Huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder.
2. Huurder stelt tijdig voor eigen rekening en risico het afgesproken aantal personen en materialen voor het monteren/installeren en demonteren van het gehuurde beschikbaar.
3. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Party-Rent kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Party-Rent van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet tegen Party-Rent beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Party-Rent is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook door zware vrachtwagens. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
4. Huurder dient Party-Rent tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal Party-Rent nimmer aansprakelijk zijn voor bij plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebrachte schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de Huurder.
5. Indien Party-Rent voordraagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt Huurder hem de tijdsruimte die Party-Rent redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.
6. Party-Rent draagt zorg voor het monteren/installeren en/ of demonteren/ afvoeren van de gehuurde tent, tenzij schriftelijk vooraf anders is overeengekomen. Daarnaast kunnen extra kosten in rekening gebracht worden voor het afwijken van de afgesproken opzetlocatie.
7. Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van Party-Rent blijft overigens alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door Party-Rent van het gehuurde uitsluitend voor rekening van Huurder. Huurder vrijwaart Party-Rent ter zake aanspraken van Party-Rent of derden ter zake van dergelijke schade.
8. Het door Party-Rent niet-tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet-tijdig door Party-Rent weghalen van het gehuurde bij Huurder of anderszins door Party-Rent niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Party-Rent gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen.
9. Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder wegens niet-tijdig ter beschikking stelling van het gehuurde niet mogelijk dan nadat Huurder schriftelijk aan Party-Rent aan alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.
10. Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.
11. Voor zover Party-Rent zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van het gehuurde, biedt Huurder hem de tijdsruimte die Party-Rent redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij Party-Rent gebruikelijke werktijden overdag uitgevoerd.
12. Vanaf het moment dat het gehuurde te zijner beschikking staat tot het moment waarop de Overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door Huurder van het gehuurde eindigt, neemt Huurder alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan Huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor Party-Rent voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van Huurder. Huurder zal het gehuurde deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het gehuurde openbare evenementen plaatsvinden, een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Huurder vrijwaart Party-Rent voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen, veroorzaakt door of verband houdende met gebreken in het gehuurde.
13. Huurder zal het gehuurde terstond na afgifte – bij installatie door Party-Rent na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Party-Rent melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Party-Rent te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Party-Rent ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van Party-Rent – reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die in overeenstemming met het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder. Echter ontbinding kan slechts indien Party-Rent na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Huurder kan worden gevergd.
14. Na einde van de huuroverkomst stelt Huurder het gehuurde direct geheel ter beschikking aan Party-Rent door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering bij Party-Rent.
15. Voor iedere kalenderdag, dat Huurder nalaat het gehuurde aan Party-Rent ter beschikking te stellen, verbeurt Huurder een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd Party-Rents recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat Huurder onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.
16. Party-Rent is gerechtigd om al wat hij uit of in verband met het gehuurde van Huurder opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huuroverkomst plaatsvinden. Party-Rent kan in het laatste geval verlangen dat Huurder de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Party-Rent niets meer van Huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.
1. Wanneer bij het sluiten van de huurovereenkomst een milieuonderzoek is ingesteld ter zake van het terrein waarop het gehuurde wordt of is geplaatst, en tijdens de duur van de huurovereenkomst of direct na de beëindiging van de huurovereenkomst – bij een gelijkwaardig onderzoek – onder, in, aan of rondom het gehuurde hogere concentraties van een of meer stoffen dan die waarop het eerder onderzoek betrekking had, worden aangetroffen, dan dient de Huurder uit de verontreiniging voortvloeiende schade aan het gehuurde te vergoeden en is Huurder ten opzichte van Party-Rent aansprakelijk voor kosten die verband houden met het opheffen van die verontreiniging of het treffen van maatregelen. Huurder vrijwaart Party-Rent te allen tijde tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties.
2. Party-Rent vrijwaart Huurder niet tegen (overheids) bevindingen tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen.
1. Party-Rent is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevenden. Iedere aansprakelijkheid van Party-Rent is beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde verzekeringsbedrag.
2. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan Party-Rent te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Party-Rent door Party-Rent vastgesteld. De telling door Party-Rent is voor partijen bindend.
3. Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.
4. Party-Rent is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, onverschillig van aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door Huurder van het gehuurde of van eventueel bijgeleverde materialen en/of chemicaliën.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Party-Rent aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Party-Rent toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Indien de verzekeraar van Party-Rent om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van het gehele factuurbedrag, tenzij er sprake is van opzet en grove schuld aan de kant van Party-Rent.
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke tekortkoming welke niet aan Party-Rent kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 6 en hoger, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Huurders van Party-Rent, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Party-Rent van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Party-Rent opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Party-Rent niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
3. Indien Party-Rent bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst is.
1. Party-Rent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Huurder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Party-Rent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Huurder de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Huurder bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Huurder niet langer van Party-Rent kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Party-Rent bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Party-Rent kan worden gevergd.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Party-Rent op de Huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Party-Rent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Indien Party-Rent tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de Huurder zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Party-Rent gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Huurder, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen, en Overeenkomsten met Party-Rent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel van zodanige Overeenkomst, zullen ter keuze van Party-Rent kunnen worden beslecht door de bevoegde (kanton) rechter van het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland.

Jouw feest is ons feest!
Adres gegevens
maps icoon

Energieweg 8-A
1271ED  Huizen

Telefoon icoon

0858900079

Mail icoon

verhuur@partyrentnederland.nl

Specifieke wens?
Neem contact op voor een feest op maat

Kamer van Koophandel: 32119635  
Bankrekening: NL24RABO0186765363
BTW nummer: NL001684100B05  
Scroll naar boven